OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Iniekcjebudowlane.pl 

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.    Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384  i następne ustawy Kodeks cywilny i określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów zawieranych przez Hammpack Sp. Z O.O.  adres: 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 47, numer NIP: 9512466806 REGON: 380860490 KRS: 0000742089 z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

§ 2.   Sprzedaż towarów nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

§ 3.    OWH są dostępne na witrynie internetowej www.iniekcjebudowlane.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej.

§ 4.    Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych bez zastrzeżeń.

Art. 2. ZAWARCIE UMOWY

§ 1.    Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy, w tym cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.

§ 2.    Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie i przyjęcie oferty (w tym również po jej ewentualnym uzgodnieniu).

§ 3.  Zawarcie umowy wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu telefonicznie, faksem, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru, a także dane (imię i nazwisko, stanowisko) osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego oraz samego Kupującego (w tym numer NIP). Jeżeli uprawnienie reprezentanta Kupującego nie wynika z danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do zamówienia należy dołączyć kopię dokumentu upoważniającego do reprezentowania Kupującego.

§ 4.    Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie traktowane jest jako oferta a jego potwierdzenie jako przyjęcie oferty.

§ 5.    W przypadku wskazanym w art. 6 § 3 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zamówienia po uzyskaniu informacji Sprzedającego o przyjęciu zamówienia zawierającej aktualną cenę zamówionego towaru.

§ 6. Sprzedający nie prowadzi dystrybucji z udziałem agentów bezpośrednich ani pośrednich.

§ 7. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest faktura VAT, składając ofertę Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1.   Czas dostawy podawany jest jedynie orientacyjnie i nie rodzi zobowiązań po stronie Sprzedającego, chyba że Strony w drodze negocjacji ustalą inaczej.

§ 2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

§ 3.    Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU 

§ 1.    Kupujący w zamówieniu określa sposób wydania towaru.

§ 2. Wydanie towaru może nastąpić albo w siedzibie Sprzedającego lub innym wskazanym przez niego miejscu, albo możliwa jest jego dostawa przesyłką kurierską.

§ 3. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

§ 4. Przyjmuje się, że wydanie towaru następuje z chwilą przekazania go Kupującemu lub firmie kurierskiej.

§ 5.      Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar. Nieodebranie towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny. Po upływie terminu odbioru towaru, Sprzedający ma prawo naliczać Kupującemu opłatę za jego przechowania w wysokości 1/24 ceny nieodebranego towaru za każdy pełny miesiąc przechowywania. Jeżeli koszt przechowania osiągnie wysokość ceny towaru, Sprzedający ma prawo towar ponownie sprzedać (skorzystanie z tego uprawnienia zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za przechowanie ale nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży).

§ 6.    W chwili odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar jest zwracany do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z firmą kurierską.

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1.    Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go Kupującemu albo firmie kurierskiej.

§ 2.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru (art. 589 KC). Wszelkie wpłaty Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczać na poczet należności ubocznych (w tym należności z tytułu przechowania towaru) w pierwszej kolejności przed zaliczeniem ich na poczet ceny sprzedaży.

§ 3.    Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może towaru zastawić, ani przekazać go osobom trzecim (tak nieodpłatnie jak i odpłatnie), bez zgody Sprzedającego.

ART. 6 CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1.    Sprzedaż towarów następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego.

§ 2.    Ceny objęte ofertą i jej przyjęciem obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego. Zrealizowanie jednego zamówienia w oparciu o konkretne ceny nie zobowiązuje Sprzedającego do utrzymania tych cen dla kolejnego zamówienia.

§ 3.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku i nie ponosi odpowiedzialności za brak uprzedniego powiadomienia Kupującego o zmianie. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o przyjęcie zamówienia i  aktualnej cenie zamówionego towaru (tzw. kontroferta wymagająca przyjęcia przez Kupującego). W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie w sposób wskazany w art. 2 § 5 OWH.

§ 4.    Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego przed wydaniem towaru z magazynu (przedpłata). Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

§ 5.    Inne terminy i warunki płatności mogą zostać uzgodnione przez strony i wskazane w fakturze VAT dokumentującej sprzedaż towaru.

§ 6.    Chwilą zapłaty ceny jest zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 7.    W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie i wstrzymać dostawę zamówionych towarów do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe za opóźnienie liczone za okres opóźnienia w zapłacie.

§ 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówionym i dostarczonym towarem a treścią faktury VAT dokumentującej sprzedaż, Sprzedający wystawi i dostarczy Kupującemu fakturę korygującą. Jeśli korekta faktury ma nastąpić na wniosek Kupującego wniosek ten winien zawierać informację o stwierdzonych rozbieżnościach i  numer kwestionowanej faktury VAT.

ART. 7. RĘKOJMIA

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu sprzedanego, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona w następujący sposób:

  1. Zawiadomienie o wadzie  może zostać zgłoszone w formie pisemnej, ze wskazaniem numeru faktury VAT dokumentującej sprzedaż produktu, w terminie 8 dni od  wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.  Okres rękojmi  wynosi 30 dni od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
  2. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. zgłoszenia w formie pisemnej zawierającego wskazanie numeru faktury VAT dokumentującej sprzedaż produktu,  powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia roszczenia.
  3. Kupujący może żądać albo wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby dla Sprzedającego nadmiernych kosztów. Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  5. W przypadku wskazanym w pkt. 4 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
  6. Koszty zwrotu towaru obciążają Sprzedającego do wysokości kosztów zwrotu, który byłby dokonany za pośrednictwem podmiotu i w trybie wskazanym uprzednio przez Sprzedającego.
  7. Jeżeli Sprzedający tak zadecyduje zamiast zwrotu towaru, Kupujący jest obowiązany do jego zniszczenia lub usunięcia jako odpadu na koszt Sprzedającego, na poniżej określonych zasadach. Zniszczenie lub usunięcie towaru jako odpadu nastąpi przez uprzednio ustalony przez Sprzedającego  podmiot dokonujący utylizacji lub odbierający produkty jako odpad oraz za uprzednio  ustaloną przez Sprzedającego cenę.  Sprzedający koszty zniszczenia lub usunięcia towaru jako odpadu ponosi tylko w granicach kwoty ustalonej w powyższy sposób.
 1. ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.    Sprzedający nie odpowiada za błędy typograficzne  w materiałach handlowych, w szczególności w  broszurach, katalogach i ulotkach reklamowych.

§ 2 Ilustracje i fotografie zamieszczone w materiałach handlowych służą jedynie do ogólnego przedstawienia towaru i nie gwarantują otrzymania identycznego produktu.

§ 3 Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za istnienie związanych z ofertą Sprzedającego praw autorskich, patentów lub zarejestrowanych wzorów przemysłowych w miejscach dalszej odsprzedaży produktów.

§ 4.    Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją produktów, a także ich nieprawidłowym montażem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem.

§ 5.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru produktów przez Kupującego, który przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

ART. 9. SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

ART. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1.    Jeśli jakiekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków Handlowych zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Ogólne Warunki Handlowe obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.

§ 2.    Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych dokonane przez Sprzedającego wywołają skutki prawne w stosunku do umów zawartych od chwili opublikowania zmian na witrynie internetowej www.iniekcjebudowlane.pl. Zmiany takie znajdują zastosowanie do umów zawartych na podstawie ofert złożonych począwszy od dnia opublikowania nowych Ogólnych Warunków Handlowych.

§ 3.    W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Do ewentualnych sporów między stronami stosuje się prawo polskie.

§ 4.    W przypadku powstania sporu między stronami, Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

§ 5. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na adres wskazany w zamówieniu uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.