REGULAMIN SKLEPU

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez iniekcjebudowlane prowadzące działalność gospodarczą
pod nazwą Hammpack Sp. Z O.O, NIP 9512466806, REGON380860490, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu:
Warszawa ul.Bokserska 47 02-690, dalej jako Sprzedawca.
Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: info@iniekcjebudowlane.pl lub telefonicznie: 690 532 000 .

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w
przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie
dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie
Sprzedawcy)

6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza
zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z
jej działalnością gospodarczą/zawodową;
8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu,
indywidualna propozycja Sprzedawcy).
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie
posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
11. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży;
Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
12. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być
odebrany osobiście;
13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania
zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
14. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez
Sprzedawcę
15. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp
do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje
służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz
obowiązki;
18. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY
1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą
na prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz
potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem
postanowienia poniżej.
5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą
akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
§3 CENA
1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem
sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć
podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient
zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem
zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym
niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia
oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin
przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed
pierwszego zastosowania obniżki.
6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na
podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed
złożeniem zamówienia.
§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia
składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu ____ do oferowania płatności on-line.
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą
płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych
przez Serwis, a także za pobraniem (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego
Produktu).
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie
wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez
kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób
płatności, sposób dostawy);

3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o
innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z
wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie
złożenia zamówienia.
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za
pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane
Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane
Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego
zamówienia;
4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia,
w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem
płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały
przekazane przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez
Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo
wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.
§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Produkty fizyczne
1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego
przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy
przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie
wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 5 Dni roboczych, a termin dostawy
wynosi od 3 dni do 7 Dni roboczych.
2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia
umowy.
3. Sprzedawca informuje Klienta o:
1) terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w Dniach roboczych oraz
2) terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w Dniach roboczych – w zależności od wybranego
przez Klienta sposobu dostawy.
4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. W przypadku dostaw realizowanych poza Polskę lub
innymi wskazanymi wyżej krajami, Klient uzgadnia indywidualnie ze Sprzedawcą szczegółowe
warunki dostawy.

5. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do
punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
6. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność
Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-
mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W
przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do
Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone
zostaną koszty ponownej dostawy.
7. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia
nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
§6 WARUNKI TECHNICZNE
1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do
Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie
dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem
ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.
§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia
oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego
Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez
Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez
Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze
rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza
zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez
ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu.
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w
inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby
korzystania z materiałów;
modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek,
instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw
autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia.
Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
§8 REKLAMACJA I GWARANCJA
1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową
zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na
prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów
sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu
XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o
prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach
konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w
przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby
nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z
umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru
do zgodności z umową
2) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
Towar do zgodności z umową;
3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy;
4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres
Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania
związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej
rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie
zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie
wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub
w inny sposób wskazany przez Klienta.
10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik
treści cyfrowej.
11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W
takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w
odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.
§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ
1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta,
a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać
doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy.
3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do
zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść
cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w
zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W
przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez
strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
jeżeli:
1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej lub
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin
dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca
nie dostarczył jej w tym terminie.
8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści
cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy
na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo
odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania
z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze
jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w
Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do
Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał
w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią
zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4) przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
przydatności do użycia;

5) przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
8) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
9) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
10) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
11) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
12) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient
wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa
została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w
związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient
powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich
osobom trzecim.
§11 KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz
Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez
Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika,
dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas
nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont
Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika,
złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na
Koncie Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek
ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta
Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient
powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny
sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia bez podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w
ramach Konta Użytkownika.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
1) z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta
będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej
przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień
Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań
sprzecznych z dobrymi obyczajami;
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest
Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).
§12 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie
jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a
Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze
względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać
przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma
obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności,
Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez
Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady
rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy
na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia
umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
§13 OPINIE O PRODUKTACH
1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z
danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających
dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z

podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do
pozostawienia opinii.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z
Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów
Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.
§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za
jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą
stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie
bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli
tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w
wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym,
całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe
było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt
terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie
podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze
bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający
dobra osobiste osób trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość
zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy;
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn,
w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te
wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności
zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń

sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku
istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww.
zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają
konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie
da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie
konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze
umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w
przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy,
a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W
przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w
posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż
przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącąwykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest
zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili,
w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.